Warunki użytkownika remato

Witamy na platformie www.remato.ee. Niniejsze warunki użytkowania określają warunki, na jakich można korzystać z naszej platformy i usług.

Krótkie podsumowanie terminów dla ludzi:

 • Remato.ee to serwis oprogramowania przeznaczony dla firm budowlanych i produkcyjnych do organizowania ich codziennej pracy. Usługa jest przeznaczona do zarządzania projektami, dokumentacji budowlanej, czasu pracy i zarządzania sprzętem.
 • Remato Eesti OÜ dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że usługa jest maksymalnie użyteczny-najlepiej 24h dziennie i 7 dni w tygodniu (tzw. „niezależnie od urządzenia, lokalizacji i pogody”).
 • Remato Eesti OÜ potwierdza, że wszystkie dane wprowadzone przez klienta w serwisie są klienta. Przetwarzanie danych podlega środkom administracyjnym i technicznym w celu zapewnienia pełnej poufności i integralności danych.
 • Remato Eesti OÜ potwierdza, że nie przekazuje danych zebranych przez klienta lub poprzez korzystanie z usługi osobom trzecim. O ile taki obowiązek nie wynika z prawa lub właściciel danych nie udzielił jednoznacznej zgody na to.
 • Jeśli, zgodnie z prawem, remato Eesti OÜ jest zobowiązany do przekazania danych klienta do strony trzeciej, jeśli to możliwe, on lub ona poinformuje klienta lub właściciela danych, odpowiedniego roszczenia, jak najszybciej.

Definicje

Termin Definicji
Usługodawca Remato Eesti LLC, Betooni TN 2a, Tartu 50411, Estonia; e-mailinfo@remato.ee
Usługi Usługa oprogramowania o nazwie remato. Oprogramowanie językowe-as-a-Service lub SaaS), które zapewnia firmom budowlanym i produkcyjnym rozwiązania do zarządzania codzienną pracą.
Platformy Platforma internetowa remato Service (www.remato.ee), aplikacje iOS/Android, programy systemu operacyjnego OSX/Microsoft/Linux, interfejsy API i inne możliwe komponenty sprzętowe i programowe, które tworzą remato jako usługę techniczną Manifesty dla dystrybucji, konsumpcji i/lub administracji usługi remato.
Klienta Osoba prawna lub fizyczna, do której przedstawiciel remato Eesti OÜ ustanawia i komunikuje dostęp do usługi remato za pośrednictwem platformy remato-poprzez tworzenie i rozpowszechnianie osobistych funkcji bezpieczeństwa do przedstawiciela klienta.
Umowy Umowa zawarta między usługodawcą a klientem w celu korzystania z usługi, zawarta przez klienta po wejściu na platformę Remato.ee.
Konta Kompleksowy zestaw danych klienta dla usługi, który posiadał i/lub ma dostęp do określonych użytkowników poprzez osobiste konta użytkowników.
Użytkownika Osoba fizyczna zdefiniowana przez klienta, która ma upoważnienie klienta do zarządzania, wprowadzania i modyfikowania danych dotyczących klienta w usłudze remato i utworzyła w tym celu osobiste konto użytkownika.
Warunki Niniejsze warunki umowy, które zapewniają warunki umowy zawartej pomiędzy usługodawcą a uprawnionym i klientem, są określone.
Użytkownika Użytkownik osoby fizycznej, która została przypisana do osobistych funkcji bezpieczeństwa, które umożliwiają dostęp do danych klienta w serwisie remato w sposób i w zakresie, który jest upoważniony przez właściciela danych lub klienta.
Kod Kod źródłowy oprogramowania platformy remato, algorytmy, technicznie użyteczne modele i wzorce projektowe.

1. zawarcie, zmiana i wypowiedzenie umowy

 • 1.1. Korzystanie z usług usługodawcy wymaga pełnej i bezwarunkowej akceptacji niniejszych warunków.
 • 1.2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą wejścia klienta na platformę Remato.ee i rozpoczyna korzystanie z usług za darmo lub za opłatą, a informacje o koncie użytkownika systemu Remato.ee są przesyłane do klienta.
 • 1.3. Usługodawca ma prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie, informując go na swojej stronie internetowej.
 • 1.4. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, powiadamiając o tym usługodawcę na piśmie.
 • 1.4. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, powiadamiając o tym usługodawcę na piśmie.
 • 1.5. Rozwiązanie umowy nie rozwiązuje klienta z obowiązku zapłaty za już używane usługi lub innych analogicznych zobowiązań wobec usługodawcy.
 • 1.6. Po rozwiązaniu umowy usługodawca przechowuje dane klienta przez maksymalnie 6 miesięcy, po czym usługodawca jest uprawniony do całkowitego i nieodwołalnego usunięcia tych danych.
 • 1.7. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę jednostronnie, powiadamiając o tym klienta co najmniej 60 dni wcześniej.

2. Zasady ochrony danych klienta i przetwarzania danych osobowych

 • 2.1. Wszystkie dane wprowadzane przez klienta platformy są własnością klienta.
 • 2.2. Podczas wchodzenia na platformę danych, klient daje usługodawcy prawo do przechowywania, kopii zapasowej i przetwarzania informacji w jakikolwiek sposób niezbędny do zapewnienia poprawnego działania usługi.
 • 2.3. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać danych klienta i danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo, na wniosek sądu lub przez klienta lub użytkownika w jednoznaczny Zrozumiałe zezwolenie.
 • 2.4. Usługodawca zobowiązuje się do wprowadzenia racjonalnych ekonomicznie metod przetwarzania danych klientów w bezpieczny sposób.
 • 2.5. Usługodawca generalnie nie bada danych wprowadzonych przez klienta, ale w różnych przypadkach jest to dozwolone-na przykład, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić Helpdesk lub zapewnić funkcjonowanie serwisu.
 • 2.6. Usługodawca (lub jego podwykonawca) przetwarza następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, osobisty kod identyfikacyjny.
 • 2.7. Dostawca usług gromadzi dane:
 • 2.7.1. Dostarczone przez klienta i wchodzenia na platformę danych;
 • 2.7.2. Dla użytkowników (imię i nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny, numer telefonu i adres e-mail) klient, który przesyła je do usługodawcy. Przekazując dane osobowe użytkownika i korzystając z usługi, użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • 2.7.3. Usługodawca odbiera dane związane z klientem z innych źródeł (np. innych usługodawców lub rejestrów publicznych itp.) Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub w celu zapewnienia wykonania umowy, takie przetwarzanie jest na podstawie ustawodawstwa lub jest Dane przetwarzane są za zgodą klienta;
 • 2.8. Usługodawca może wykorzystywać dane zgodnie z ustawodawstwem bez odrębnej zgody klienta do wykonania umowy lub w celu zapewnienia wykonania umowy w następujących przypadkach:
 • 2.8.1. Identyfikacja klienta i jego przedstawiciela;
 • 2.8.2. Klienta w celu świadczenia usługi lub wykonania niezbędnych działań;
 • 2.8.3. Aby obliczyć opłaty serwisowe związane z umową, przygotuj i Wyślij do klienta ogłoszenia i faktury;
 • 2.8.4. Klientowi do wysyłania ogłoszeń związanych z umową i/lub usługami, które nie poprzedzają wprowadzania do obrotu danych;
 • 2.8.5. Dokumentowanie działalności handlowej i usługowych oraz komercyjna wymiana informacji (w tym w celu przedłożenia audytorów);
 • 2.9.1. Podstawowe dane klienta: Nazwa klienta, kod rejestru, adres, adres e-mail, imię i nazwisko oraz osobisty kod identyfikacyjny, adres e-mail, dane dokumentu tożsamości, nazwa użytkownika, osobisty kod identyfikacyjny, dane kontaktowe (w tym numery telekomunikacyjne, adres, adres e-mail);
 • 2.9.2. Szczegóły, faktury i powiązane informacje (np. szczegóły płatności itp.) umowy zawartej z klientem;
 • 2.9.3. Dane dotyczące zużycia usług przez klienta;
 • 2.9.4. Lista danych podanych w niniejszej sekcji nie jest wyczerpująca, co oznacza, że usługodawca może przetwarzać inne dane, które nie zostały określone w niniejszej sekcji podczas realizacji umowy, zapewniając wydajność i świadczając usługi.
 • 2.10. Klient zgadza się na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych z nimi związanych, w celu uzyskania lepszych usług i ofert usług.
 • 2.11. Usługodawca może wykorzystywać technologie, które zbierają informacje na temat korzystania z usługi. Informacje te mogą obejmować informacje na temat zachowań płatniczych klienta i komunikacji z klientami, szczegółowe informacje na temat dokonanych zapytań, dane techniczne itp.
 • 2.12. Usługodawca zachowuje dane w ciągu 6 miesięcy od zakończenia umowy, które zostaną usunięte przez klienta i dane użytkownika, z wyjątkiem informacji kontaktowych klienta.
 • 2.13. Użytkownik ma prawo do uzyskania od usługodawcy informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych na jego temat zgodnie z procedurą i w zakresie przewidzianym w przepisach.
 • 2.14. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do danych osobowych usługodawcy. Użytkownik ma prawo zażądać wypowiedzenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz usunięcia lub sprostowania, odstąpić od zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, a także zażądać przekazania danych. Po usunięciu danych osobowych użytkownika lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostęp do platformy nie zostanie przyznany użytkownikowi.
 • 2.15. Jeśli użytkownik chce poprosić o dostęp do swoich danych, usunięcia lub sprostowania lub do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do przesyłania danych, należy skontaktować się z usługodawcą.

3. Konserwacja i rozwój

 • 3.1. Usługodawca ma prawo do wykonywania zaplanowanych prac konserwacyjnych i rozwojowych serwisu. Jeśli to możliwe, Usługodawca będzie dokonywać zaplanowanych prac konserwacyjnych i rozwojowych poza godzinami pracy (w dni powszednie między 18.00-09.00 i dni odpoczynku).
 • 3.2. Usługodawca powiadamia klienta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o wszystkich zaplanowanych prac konserwacyjnych i rozwojowych.
 • 3.3. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności usługodawca ma prawo do tego w czasie, gdy jest on wybierany, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia, nadzwyczajnych prac konserwacyjnych lub rozwojowych, aby zapobiec większymi szkodom.
 • 3.4. Podczas prac konserwacyjnych lub rozwojowych, wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z klientem zostało zawieszone, a usługodawca nie ma obowiązku wykonywania jakichkolwiek szkód spowodowanych niewykonaniem Klienta.

5. Płatność za usługi

 • 5.1. Z reguły usługa jest bezpłatna dla klienta.
 • 5.2. Usługodawca ma prawo obciąży klienta opłatą za korzystanie z usługi.
 • 5.3. Usługodawca dostarcza klientowi fakturę z terminem wymagani siedmiu (7) dni roboczych.
 • 5.4. W przypadku, gdy klient odmawia uiszczenia opłaty za usługę zażądana przez usługodawcę, klient ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, informując o tym dostawcę usług na piśmie.
 • 5.5. Jeżeli klient odmawia uiszczenia opłaty za usługę zażądane przez usługodawcę, a klient nie anulował umowy, usługodawca ma prawo anulować umowę, powiadamiając o tym fakcie klienta na piśmie z 10-dniowym wyprzedzeniem.
 • 5.6. Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępu klienta do usługi w części lub w całości w okresie.

6. Obowiązki klienta i użytkownika

 • 6.1. Klient potwierdza, że korzysta z usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób.
 • 6.2. Klient jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za wprowadzone dane i operacje wykonywane na koncie.
 • 6.3. Klient potwierdza, że jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny w kontekście niniejszych warunków użytkowania dla użytkowników, którym przyznano dostęp do usługi.
 • 6.4. Klient i użytkownik są zobowiązani do zachowania funkcji zabezpieczeń umożliwiających dostęp do klucza tajnego usługi.
 • 6.5. Klient i użytkownik są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania usługodawcy w przypadku podejrzenia, że funkcje zabezpieczające znajdują się w rękach osób trzecich lub ich dane użytkownika wyciekły.
 • 6.6. Klient i użytkownik nie mogą dekompilować oprogramowania, na którym usługa jest oparta, uzyskiwać lub prowadzić dostęp do kodu źródłowego usługi lub próbować wykonywać podobne czynności w celu zredukowania kodu do zrozumiałego i czytelnej formy;

7. odpowiedzialność cywilna

 • 7.1. Klient ma prawo do korzystania z usług osobiście lub do umożliwienia użytkownikom. W każdym przypadku klient ponosi odpowiedzialność wobec usługodawcy za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Klient korzysta z usługi na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez klientów końcowych klienta, działania użytkowników lub konsekwencje wynikające z pasywnego zachowania klienta.
 • 7.2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub szkody powstałe w wyniku przeszkody, która nie jest pod rozsądną kontrolą stron, co nie mogło zostać wzięte pod uwagę w momencie zawarcia umowy i których konsekwencji nie można było racjonalnie uniknąć lub przekroczone („siła wyższa”). Takie opóźnienia lub straty obejmują między innymi problemy, błędy i przerwy w oprogramowaniu i urządzeniach osób trzecich, a także ataki typu „odmowa usługi”, awarie zabezpieczeń i inne
 • 7.3. Klient musi zrekompensować usługodawcy szkody spowodowane naruszeniem umowy (roszczenia, zobowiązania, odszkodowania, wydatki, szkody i wydatki z nich wynikające, w tym opłaty za pomoc prawną).
 • 7.4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie szkody wyrządzone klientowi umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów i niezastrzeżone szkody klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utratą lub częściowym lub całkowitym zniszczeniem platformy lub rachunku. Odpowiedzialność usługodawcy na rzecz klienta w związku z niniejszą umową nie może przekraczać kwoty odpowiadającej opłatom faktycznie zapłaconych przez Usługobiorcę w ciągu dwunastu (12) miesięcy (bez VAT).
 • 7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klienta lub osoby trzecie za konsekwencje korzystania z usług i powiązanych działań.
 • 7.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i przerwy w wykonywaniu swoich zobowiązań w związku z okolicznościami niezależnymi od usługodawcy.
 • 7.7. W przypadku opóźnień w wypełnianiu zobowiązań finansowych określonych w umowie, Strona ma prawo zażądać od strony zaległej odsetek 0,5 (zero dziesiętnego punktu 5) po stronie należności za dzień do czasu całkowitego i prawidłowego spełnienia zobowiązań płatniczych.

8. własność intelektualna

 • 8.1. Zawartość platformy remato, w tym między innymi jego projekt, rozwiązanie graficzne, obrazy, tekst, kod, nazwa domeny itp. prawa autorskie, nazwy handlowe, znaki towarowe i inna własność intelektualna, do której klient ma być użyty (z wyjątkiem Dane wprowadzane przez klienta) należy do usługodawcy. Przy zawieraniu umowy z dostępem do usługi Klient jest uprawniony do korzystania z usługi wyłącznie w sposób podany w regulaminie.
 • 8.2. Zawierając umowę o korzystanie z usługi, klient uzyskuje niewyłączną licencję, która uprawnia klienta do korzystania z usługi za pośrednictwem platformy remato, bez ograniczania prawa usługodawcy do przyznania prawa do korzystania z platformy stronom trzecim.
 • 8.3. Własność intelektualna platformy nie jest powielana, rozpowszechniana, tłumaczona, zmieniana, przetwarzana, tworzona z takich dzieł pochodnych, publicznie prezentowana, reprodukowana, wyświetlana publicznie, przekazywana, udostępniana publicznie, przekazywana , sprzedawane, licencjonowane itp., bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy lub o ile prawo nie stanowi inaczej.
 • 8.4. Klient jest odpowiedzialny za własne materiały i ich zgodność z prawem. W szczególności klient zapewnia, że dane i materiały dostarczone przez klienta na platformę nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 8.5. Klient i/lub użytkownik, dodając i Przechowując dane na samej platformie, nie zmienia klienta i/lub użytkownika platformy należącej do usługodawcy.

9. poufność danych

 • 9.1. Klient i usługodawca zgodzili się na zachowanie informacji poufnych otrzymanych i wygenerowanych w trakcie trwania umowy.
 • 9.2. Zobowiązanie do zachowania poufności jest otwarte i obowiązuje po rozwiązaniu umowy.

10. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z ustawodawstwem Estonii. Spory, niespójności i roszczenia związane z umową i niniejszymi warunkami będą rozstrzygane w szczególności w drodze negocjacji. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, spory dotyczące umowy i warunki będą rozstrzygane w sądzie hrabstwa Harju.
 • 10.2. Wszelkie zawiadomienia między stronami w związku z umową są przekazywane drugiej stronie na piśmie pocztą elektroniczną. Zawiadomienie uważa się za otrzymane, jeżeli powiadomienie jest przesyłane pocztą elektroniczną, a zawiadomienie jest odbierane przez drugą stronę lub 3 (trzy) dni kalendarzowe upłynęły od wysłania wiadomości e-mail.